ของดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมและเข้าร่วมประเพณีกระทงสาย

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ของดการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก