ขอแสดงความยินดีกับนึกศึกษา ที่ผ่านการสอบแข่งขัน,คัดเลือกเข้าบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รบคัดเลือก และ สอบผ่าน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้


นาย นิธิวิทย์ พัฒน์ติณณภพ

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์

ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

นางสาวฉริญญา ท้องทาน

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์

สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก

นางสาวเมริณทร์ สุดทองหลาง

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์

สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก

นางสาวพัชราภรณ์ ประภารัตน์

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์

สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก