ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัล THAI MASTER AWARD

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหารและนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ในการ เข้ารับรางวัล THAI MASTER AWARD เกียรติคุณเยาวชนต้นกล้าดีเด่นและบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน รางวัล”เยาวชนและบุคคลสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประธานในพิธี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล ด้านผู้ทำคุณประโยชน์และส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

2.นางสาวณัฐชยา พชรจรัสแสง

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ได้รับรางวัล ด้านเยาวชนผู้มีภาวะผู้นำดีเด่น

3.นางสาว นันทิพร แซ่เฮ่อ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย

ได้รับรางวัล ด้านอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมไทย