วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

ผู้รับใบอนุญาต

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

อธิการบดี

ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศิริอมร กาวีระ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.ระเบียบ สิทธิชัย​

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อ.พรรณทิมา วรรณสุทธิ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์

อาจารย์กาบแก้ว ปัญญาไทย

คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์