วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

ผู้รับใบอนุญาต

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

อธิการบดี

ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน

รองอธิการบดีอาวุโส

ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ศิริอมร กาวีระ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.จิระภา ขำพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ระเบียบ สิทธิชัย​
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ดร.พรรณทิมา วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์กาบแก้ว ปัญญาไทย
คณบดีนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์