คณะผู้บริหาร

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

ผู้รับใบอนุญาต

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

อธิการบดี

ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน

รองอธิการบดีอาวุโส

ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ศิริอมร กาวีระ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.จิระภา ขำพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ระเบียบ สิทธิชัย​
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ดร.พรรณทิมา วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์กาบแก้ว ปัญญาไทย
คณบดีนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์