คณะผู้บริหาร

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

ผู้รับใบอนุญาติ

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

อธิการบดี

ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศิริอมร กาวีระ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ดร.หัสชัย ตั้งมั้งมี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ไพรินทร์ บุหลัน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อ.พรรณทิมา วรรณสุทธิ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อ.ศิริอมร กาวีระ

รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์

ผศ.พีรพล สิมมา

คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์