คณะผู้บริหาร

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

ผู้รับใบอนุญาต

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

อธิการบดี

ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศิริอมร กาวีระ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ไพรินทร์ บุหลัน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อ.พรรณทิมา วรรณสุทธิ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์

อ.กาบแก้ว ปัญญาไทย

คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์