วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก(อบจ.)

คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านบริการทางวิชาการ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(สสจ.)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ก.201 ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดย รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดรเพชรีย์ กุณาละสิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.จินตนา ลี้ละไกรวรรณ รองคณบดีฯฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ดร.นฤมล เอกธรรมสุทธิ์ รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมในพิธีทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ(MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (อบจ.) โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมในพิธีทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ(MOU) กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (สสจ.) โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา), นางวราภรณ์ พิมพาสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ) และดร.จีระเกียรติ ประสานธนกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตาก

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนทางด้านสุขภาพต่อไป

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top