คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ฝึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามโครงการเรียนรู้กับครูประถมมืออาชีพ ณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.ตาก

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 65 อาจารย์นันทิกร อุดมศิลป์ ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ฝึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามโครงการเรียนรู้กับครูประถมมืออาชีพ ณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.ตาก

ทั้งนี้ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ที่ให้โอกาศนักศึกษาเข้าฝึกกิจกรรมเรียนรู้กับครูประถม