จัดเตรียมสถานที่พร้อมเปิดศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อม เปิดศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 20 สิงหาคม 2564