น้องชวนพี่ NTC Fit & Fun season 7

กองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญ อาจารย์เจ้าหน้า และ นักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ ขยับกายสบายชีวี

“น้องชวนพี่ NTC Fit & Fun” season 7 ประจำปีการศึกษา 2566

ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.00 น.

ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น