บริการยืดกล้าม cooldown และดูแลนักกีฬา รายการ Tak Ultra Marathon 2023

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายและการแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ เข้าบริการยืดกล้าม cooldown และดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขัน ในรายการ Tak Ultra Marathon 2023. (103 กิโลเมตร). ครั้งแรกในเมืองตาก รอบบึงหนองหลวง จังหวัดตาก นำทีมโดย อ.อาทิตย์, อ.กรองแก้ว อ.กัญญพัชร และนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์