ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ป.ตรี

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอกำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้