วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ประกาศเลื่อนเปิดเทอม2564

ตามประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตราการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน จึงมีมติให้เลื่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์ท ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผอ.ศิริอมร กาวีระ โทร 088-267 1254

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top