วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ประกาศ เรื่อง ว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและเหมาะสมเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นใน
คราวประชุม ครั้งที่ 3/2565(31) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top