ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 /2565 (19) เพื่อพิจารณาหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

การประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2/2565 (19)
ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00น.
เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการด้านวิชาการของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของวิทยาลัย
ในด้านคุณภาพทางวิชาการ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้นำหลักสูตรเข้าพิจารณา 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา