ปัญจภาคี NTC anti Drug

อบรวมพัฒนาและเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำสู่การทำงานเป็นเครือข่าย 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ก.217 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2562