ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประกาศรับสมัครงาน

สายวิชาการ
1.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
2.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
3.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
4.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
5.อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7.อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารชุมชน
8.อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปฐมวัย
10.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
11.อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
12.อาจารย์ประจำ วิชาภาษาอังกฤษ
13.อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาสขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรักในวิชาชีพอาจารย์
3.หากมีประสบการณ์ในการสอนและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
1.หอพักของทางสถาบัน
2.สวัสดิการประกันสังคม
3.สนับสนุนวิจัยและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.มีการประเมินผลงานทุกปี เพื่อพิจารณาการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน
-------
สายสนับสนุน
1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย / ฝ่ายจัดทำวานสารวิชาการ
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรีบรรณารักษ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษา
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาการตาด/การบัญชี , ทำเงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ , ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่ , สามารถเดินทางลงพื้นที่ในต่างจังหวัดได้

4.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นคนที่ชอบสื่อ

5.เจ้าหน้าที่ดูแลมูลนิธิชนารัตน์
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง , ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติ

7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา , สามารถเดินทางลงพื้นที่ในต่างจังหวัดได้ , ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

8.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
คุณสมบัติ จบสาขาวัดและประเมินผล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

9.หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
คุณสมบัติ จบปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์

10. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คุณสมบัติ อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศ

11. ผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตรพิเศษ

คุณสมบัติ อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สามารถเขียนหลักสูตร สร้างสรรค์หลักสูตรระยะสั้นได้

 


 

Green and Clean College

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีพื้นที่สีเขียวกว้างขวาง ร่มรื่น สวยงามด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์

NTC Canteen

ถายในวิทยาลัยมีร้านค้าสวัสดิการ มีซุ้มให้นั่ง เป็นบรรยากาศที่น่าสนนาวิชาการ

หอพักสำหรับอาจารย์

หอพักสำหรับอาจารย์ อาคารหอพักน่าอยู่  มี WiFi ให้ใช้ทุกพื้นที่

สถานที่เล่นกีฬาและนันทนาการ

สนับสนุนสถานที่เล่นกีฬาและการออกกำลังกาย มีบริการฟิตเนสคลับสำหรับออกกำลังกาย

CONTACT US

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น , 055-517488 หรือ 0881495746