ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประกาศรับสมัครงาน

สายวิชาการ
1.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
2.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
3.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
4.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
5.อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7.อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารชุมชน
8.อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปฐมวัย
10.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
11.อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
12.อาจารย์ประจำ วิชาภาษาอังกฤษ
13.อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาสขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรักในวิชาชีพอาจารย์
3.หากมีประสบการณ์ในการสอนและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
1.หอพักของทางสถาบัน
2.สวัสดิการประกันสังคม
3.สนับสนุนวิจัยและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.มีการประเมินผลงานทุกปี เพื่อพิจารณาการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน
-------
สายสนับสนุน
1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย / ฝ่ายจัดทำวานสารวิชาการ
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษา
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาการตาด/การบัญชี , ทำเงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ , ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่ , สามารถเดินทางลงพื้นที่ในต่างจังหวัดได้

3.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นคนที่ชอบสื่อ

4.เจ้าหน้าที่ดูแลมูลนิธิชนารัตน์
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง , ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติ

6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา , สามารถเดินทางลงพื้นที่ในต่างจังหวัดได้ , ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
คุณสมบัติ จบสาขาวัดและประเมินผล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8.หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
คุณสมบัติ จบปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์

9. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คุณสมบัติ อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศ

10. ผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตรพิเศษ

คุณสมบัติ อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สามารถเขียนหลักสูตร สร้างสรรค์หลักสูตรระยะสั้นได้

11. เจ้าหน้าที่ธุรการคณะพยาบาลศาสตร์
คุณสมบัติ จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา, ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่


 

Green and Clean College

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีพื้นที่สีเขียวกว้างขวาง ร่มรื่น สวยงามด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์

NTC Canteen

ถายในวิทยาลัยมีร้านค้าสวัสดิการ มีซุ้มให้นั่ง เป็นบรรยากาศที่น่าสนนาวิชาการ

หอพักสำหรับอาจารย์

หอพักสำหรับอาจารย์ อาคารหอพักน่าอยู่  มี WiFi ให้ใช้ทุกพื้นที่

สถานที่เล่นกีฬาและนันทนาการ

สนับสนุนสถานที่เล่นกีฬาและการออกกำลังกาย มีบริการฟิตเนสคลับสำหรับออกกำลังกาย

CONTACT US

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น , 055-517488 หรือ 0881495746