รางวัลดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มอบโล่เกียรติคุณ รางวัลดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง