ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาหลักสูตรกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อพัฒนาหลักสูตร และเป็นสถาบันพี่เลี้ยง ในการดำเนินงานจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต