สัมมนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยร่วมจัดสัมมนานักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมือง (บ้านป่าปุ๊) จ.แม่ฮ่องสอน