สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และสำนักวัฒนธรรม จังหวัดตาก จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และสำนักวัฒนธรรม จังหวัดตาก

นำโดย ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตัวแทน จังหวัดตาก ชุด “ระบำกระทงสาย”จังหวัดตาก ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น
เครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง
ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร