หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ:
ภาคปกติ เรียนวันพุธ – วันอาทิตย์
ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ:
ภาคปกติ เรียนวันพุธ – วันอาทิตย์
ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 3 ปี หลักสูตรออนไลน์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ:
ภาคปกติ เรียนวันพุธ – วันอาทิตย์
ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ:
ภาคปกติ เรียนวันพุธ – วันอาทิตย์
ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ:
ภาคปกติ เรียนวันพุธ – วันอาทิตย์
ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ:
ภาคปกติ เรียนวันพุธ – วันอาทิตย์
ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ศศ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน
 • ปริญญาตรี 1 ปี 8 เดือน  (เทียบโอนประสบการณ์การทำงาน) ภาคเสาร์ – อาทิตย์
 • ปริญญาตรี 3 ปี หลักสูตรออนไลน์

หมายเหตุ:
ภาคปกติ เรียนวันพุธ – วันอาทิตย์
ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ศษ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี  ภาคปกติ

สาขาวิชาการประถมศึกษา (ศษ.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี  ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน (ส.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) (จป.วิชาชีพ)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)

 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ