หลักสูตร ป.บัณฑิต ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ.

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา