องค์การนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้นำนิสิตนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา และองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้นำนิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร