เกี่ยวกับเรา

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (NORTHERN COLLEGE) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 115 ไร่ ณ เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 ห่างจากกรุงเทพมหานคร 426 กิโลเมตร โทรศัพท์ 055-517488

ปรัชญา

วิชาการก้าวนำ คุณธรรมเด่น เน้นคุณภาพ

ปณิธาน

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มุ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสแก่บุคคลทั่วไป ให้ได้รับการศึกษาพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจัยและก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำทางการศึกษา พัฒนาสู่สากล

พันธกิจ

ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและเป็นผู้ที่มี คุณธรรมและจริยธรรม
ด้านการวิจัย ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และแก้ปัญหาสังคม ถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ ให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และประเทศชาติ

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เป็นที่ ต้องการของตลาดแรงงานโดยสร้างเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษามี เครือข่ายในการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบติงานและพัฒนาทักษะ เตรียมความพร้อมให้ บัณฑิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม มารยาททางสังคม

เอกลักษณ์

เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น

อัตลักษณ์บัณฑิต

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นำสังคม

วัฒนธรรมองค์กร

อ่อนน้อม ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง เต็มใจให้บริการ

สีประจำสถาบัน

สีชมพู: หมายถึง ความรัก ความอ่อนโยน ความสว่าง
สีน้ำเงิน: หมายถึง ความมั่นคง ความหนักแน่น เป็นสีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ต้นไม้ประจำสถาบัน

ดอกกัลปพฤกษ์