เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา (สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน)

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จำนวน 1หลักสูตร ดังแนบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัฒฑิต สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน