โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์

อาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมความเป็นครูและโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแพะ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561