โครงการสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา ประจำปี การศึกษา 2562

โครงการสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา ประจำปี การศึกษา 2562 หนึ่งในกิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมทักษะ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (คัมภีร์นพเก้า) ในหัวข้อ ด้านคุณธรรม จริยธรรม