โครงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำสู่การทำงานเป็นเครือข่าย“ปัญจภาคี NTC Anti Drug”

อ.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน กล่าวเปิด โครงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำสู่การทำงานเป็นเครือข่าย“ปัญจภาคี NTC Anti Drug” วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ก.217 อาคารกรมหลวง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น