โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนังสือนำ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับความรู้ ด้านจริยธรรม รวมทั้งคุ้มครองสิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอเข้าร่วมการอบรมได้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจที่ต้องทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2 เพื่อฝึกปฏิบัติให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถเขียนแบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบและเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

วิธีชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 603-0-54594-9 ชื่อบัญชี กองทุนวิจัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
**หากท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระฯ มาที่
e-mail: research.northern@gmail.com