สภาการพยาบาล เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิทยลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับหนังสือตอบรับ จากสภาการพยาบาล
โดย สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)

เนื่องด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้มีโครงการจัดตั้งคณะพบาลบาลศาสตร์
โดยจะถือเป็นเป็นคณะที่ 5 ของวิทยาลัยถ้าโครงการแล้วเสร็จ