ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, ฝ่ายวิชาการ

ผู้สมัครรับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอวิสัยทัศน์และนำเสนอผลงาน

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09. […]