วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

งานบริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ, งานบริการวิชาการ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการสัมนาวิชาการ “เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความสำเร็จ” ของ สักนักงาน กศน. จังหวัดตาก

คณะบริหารธุรกิจ และทีมประชาสัม

ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ, งานบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการและสัมมนาการท่องเที่ยวและบริการภายใต้หัวข้อ “Young’s Generation Tourism Developer: Series 1 in Pamaiutid 4 School”

โครงการบริการวิชาการและสัมมนาก

ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริการวิชาการ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมโค

Scroll to Top