ห้องสมุด NTC Library

แหล่งเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยความรู้ มีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล แอร์เย็นฉ่ำ เต็มไปด้วยความเพรียบพร้อมที่จะเสริมความรู้ ในด้านต่าง ๆ