วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน (ชมเชย) ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชยา พชรจรัสแสง นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน (ชมเชย) ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวณัฐชยา พชรจรัสแสง เป็นนักศึกษาที่มีความเพียรพยายามมานะตั้งใจเรียน มีความขยัน เสียสละ อดทน ช่วยเหลือกิจกรรมของทางสถาบันทุกๆ กิจกรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเช่นกัน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ มีความตั้งใจปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษารุ่นเดียวกัน และนักศึกษารุ่นน้อง จนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา เป็นคนมีจิตใจดีมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังเหตุผลมีประชาธิปไตย เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทำให้เป็นที่รักและภาคภูมิใจของบิดา มารดา ครูอาจารย์ เพื่อนๆ รุ่นน้อง ตลอดจนบุคคลที่รู้จัก

นอกจากนี้ยังมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานคณะ วิทยาลัย และมีผลงานต่าง ๆ มากมาย อาทิ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล คนดีศรีนอร์ทเทิร์นประจำปีการศึกษา2565 , ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึุกษา 2565 , เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเรื่องการแกะสลัก งานฝีมือไทย ให้กับ นักศึกษา และ คณะอาจารย์ , ได้รับตำแห่ง NTC Freshy star , ประธานในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน , ดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษา ปี 2564 , รางวัลขวัญใจชาวค่ายอาสาสมัครสร้างสรรค์สังคมสีขาวสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง , ตัวแทนกลุ่มจังหวัดตากไปแข่งขันวอลเลย์บอล , ตัวแทนประเทศไทย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมๆ ณ ประเทศบราซิล ฯลฯ และปัจจุบันประกอบอาชีพครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top