รับสมัครอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น รับสมัครอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและ ผดุงครรภ์
จำนวน 2 อัตรา