รับสมัครอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น รับสมัครอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
-สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
จำนวน 3 อัตรา
-สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและ ผดุงครรภ์
จำนวน 2 อัตรา
-สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
จำนวน 1 อัตรา