สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรประกาศนีย์บัตรบัณฑิตวิชาวีพครู

หลักสูตรประกาศนีย์บัตรบัณฑิตวิชาวีพครู ผ่านการรัพรองจากสำนักงาน ก.พ.