รถรับส่งนักศึกษา

วิทยาลัยมีสวัสดิการ บริการรถรับ-ส่งนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาวิทยาลัย