การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้ Google ClassRoom กับการปฏิบัติงานด้านการสอน

การจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้ Google ClassRoom กับการปฏิบัติงานด้านการสอน”
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด
โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้ Google ClassRoom กับการปฏิบัติงานด้านการสอน
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสฯ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

          บุคลากรเข้าร่วมจำนวน 53 คน ประเมินผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนนทดสอบหลังกิจกรรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนกิจกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)

ผลการประเมินจากการทำแบบทดสอบ Pre-test 10 ข้อ และ Post-test 10 ข้อ 
          คะแนน Pre-test           ได้ค่าเฉลี่ย 6.09           ร้อยละ 60                                                                           
          คะแนน Post-test         ได้ค่าเฉลี่ย 7.22           ร้อยละ 72.2                                                                               
          ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ในรูป PDF File ทางเว็บไซต์วิทยาลัยนอร์เทิร์น https://northern.ac.th/?p=2674 เพื่อบุคลากรของวิทยาลัย หรือผู้ที่สนใจได้ทบทวนความรู้ และศึกษาด้วยตนเอง

         ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคณาจารย์ในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.  การใช้งาน Google ClassRoom
–  ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
               –  การแทรกไฟล์และรูปภาพ
               –  การแทรกไฟล์โดยใช้ Google Drive
–  การวีดีโอของ Youtube

2.   การใช้งาน Google Drive
–  ขั้นตอนการอับโหลดไฟล์
–  ขั้นตอนการจัดการไฟล์
–  ขั้นตอนการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

        เอกสารประกอบการจัดการความรู้ คลิก
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ภาพประกอบการจัดทำการจัดการความรู้