วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

กิจกรรมอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน เทคนิคการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอ

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน เทคนิคการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอ” ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้อง ก201 อาคารกรมหลวงฯ เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top