วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

Author name: mis_northern

ข่าวประชาสัมพันธ์, บัณฑิตศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ปีการศึกษา 2567 จะจัดขึ้น ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.30น. ถึงเวลา 16.30น.

ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริการวิชาการ

ประกาศวันตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3/66 ทุกชั้นปี

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา พ.ศ 2566 (ทุกชั้นปี)ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กองกิจการนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ลิงค์ รายงานตัว https://forms.gle/TXZR3fL5LDEqHm6m6 (หมายเหตุ**เปิดระบบการรายงานตัว ในวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567)

การจัดการความรู้, ฝ่ายวิชาการ

โครงการอบรมเทคนิคการสอน(Active Learning) การออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอน(Active Learning) การออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผอ.ศิริอมร กาวีระ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ

การจัดการความรู้, ฝ่ายวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติกรประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 และวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายแผนและพัฒนา และสำนักอธิการบดี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.วีระพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีอาวุโส และรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ก.201 ชั้น 2 อาคารกรมหลวงฯ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นทั้งนี้ ฝ่ายแผนและพัฒนา ได้ข้อสรุปจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้1. ผลวิเคราะห์ SWOT Analysis และการพิจารณากลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix2. ได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์3. ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 25674. ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนก

ประกาศจากวิทยาลัย

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณบดี

เนื่องจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีการปรับเปลี่ยนคณบดีในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เป็นไฟตามมาตรฐานข้อบังคับของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2560 หมวด 3 ข้อ 7,8,9 จึงให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณบดี ที่ 018/2566 และ แต่งตั้งคณบดีของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ดังรายนามต่อไปนี้

Scroll to Top