วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, ฝ่ายวิชาการ

ผู้สมัครรับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอวิสัยทัศน์และนำเสนอผลงาน

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้สมัครรับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอวิสัยทัศน์และนำเสนอผลงานที่ห้องประชุมชนารัตน์ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทาง zoom meeting ให้คณาจารย์เข้ามาร่วมฟังได้

ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก(อบจ.)

คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านบริการทางวิชาการ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(สสจ.) วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ก.201 ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดย รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดรเพชรีย์ กุณาละสิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.จินตนา ลี้ละไกรวรรณ รองคณบดีฯฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ดร.นฤมล เอกธรรมสุทธิ์ รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมในพิธีทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ(MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (อบจ.) โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมในพิธีทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ(MOU) กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (สสจ.) โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ กิ

กองกิจการนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนวิทยาลัย ฯ เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

นางสาวนิตยา โชติรสกุล องค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้ารับการประเมินและคัดเลือก นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 เขตภาคเหนือ วันที่ 1-3 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ข่าวประชาสัมพันธ์, ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

แบบสอบถามภาวะมีงานทำของบัณฑิต

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสามารถตอบได้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567ได้ที่ลิงก์นี้ คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม

ข่าวประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IQA

สำนักวิชาการโดยฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง อ.201 โดยสามารถสแกนQR CODE เพื่อลงทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในรูปแบบ onsite และ online

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567ณ ห้อง อ201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีการเผรแพร้ภาพสดผ่าน Facebook live Northern NTC

ข่าวประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ขอบเขตสาขาวิชาที่เปิดรับ – สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ – สาขาการเงินและการบัญชีเศรษฐศาสตร์ – สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ – สาขาการปกครองและรัฐประศาสนศาสตร์ – สาขามานุษยวิทยา – สาขาครุศาสตร์และการบริหารการศึกษา (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 055-517488 กด 5 [email protected]

Scroll to Top