วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ฝ่ายวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ, ฝ่ายวิชาการ, เอกสารรับรองคุณวุฒิ

ก.ค.ศ. รับรอง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรองคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖

การจัดการความรู้, ฝ่ายวิชาการ

โครงการอบรมเทคนิคการสอน(Active Learning) การออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอน(Active Learning) การออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผอ.ศิริอมร กาวีระ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ

การจัดการความรู้, ฝ่ายวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติกรประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 และวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายแผนและพัฒนา และสำนักอธิการบดี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.วีระพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีอาวุโส และรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ก.201 ชั้น 2 อาคารกรมหลวงฯ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นทั้งนี้ ฝ่ายแผนและพัฒนา ได้ข้อสรุปจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้1. ผลวิเคราะห์ SWOT Analysis และการพิจารณากลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix2. ได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์3. ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 25674. ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนก

ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, ฝ่ายวิชาการ

ผู้สมัครรับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอวิสัยทัศน์และนำเสนอผลงาน

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้สมัครรับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอวิสัยทัศน์และนำเสนอผลงานที่ห้องประชุมชนารัตน์ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทาง zoom meeting ให้คณาจารย์เข้ามาร่วมฟังได้

คณะสหเวชศาสตร์, ฝ่ายวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง 2568)

3 เม.ย. 67 เวลา 13.00 น.
รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ศิริอมร กาวีระ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง 2568) ณ ห้องประชุมชนารัตน์

การจัดการความรู้, ฝ่ายวิชาการ

ประชุมและนำเสนอการจัดทำ CLO แต่ละหลักสูตร

3 เม.ย. 67รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อ.ศิริอมร กาวีระ ผอ.ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร ประชุมและนำเสนอการจัดทำ CLO แต่ละหลักสูตร ณ ห้อง อ201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น +12

การจัดการความรู้, ฝ่ายวิชาการ

เตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ฝ่ายวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ ผอ.พัฒนาวิชาการประประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้อง อ.201 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอขอบคุณ ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีอาวุโส ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงข้อมูลในระบบ CheQa Online ขอบคุณคณาจารย์ที่ให้ความสนใจในโครงการนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IQA

สำนักวิชาการโดยฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง อ.201 โดยสามารถสแกนQR CODE เพื่อลงทะเบียน

Scroll to Top